Huubia toi modernin raportoinnin hyödyt Hasan & co:lle

simo-kajaste-visionbay-solutions

Hasan & co aloitti yhteistyön Visionbayn kanssa vuonna 2017

Poh­jois­mai­den suu­rim­piin mark­ki­noin­tia­lan ja asia­kas­ko­ke­muk­sen yhtiöi­hin kuu­lu­va Hasan & co aloit­ti yhteis­työn Vision­bayn kans­sa vuon­na 2017, jol­loin yri­tys­ryh­mäs­sä alet­tiin etsiä kor­vaa­vaa rat­kai­sua sil­loi­sel­le BI-työ­ka­lul­le. Sen käy­tös­sä haas­tei­ta aiheut­ti muun muas­sa ras­kas ja manu­aa­li­nen ylläpito.

- Van­has­sa jär­jes­tel­mäs­sä datan luo­tet­ta­vuus oli koko ajan hiu­kan kysee­na­lai­nen, sil­lä päi­vi­tim­me jär­jes­tel­mää vain ker­ran vii­kos­sa. Huu­bian käyt­töön­ot­to nos­ti datan luo­tet­ta­vuu­den uudel­le tasol­le pait­si reaa­liai­kai­suu­den, myös tie­to­mal­lien auto­ma­ti­soin­nin ansios­ta, hasan & part­ner­sin Group CEO Simo Kajas­te kertoo.

Aluk­si Huu­bi­aa hyö­dyn­net­tiin vain talous­or­ga­ni­saa­tion rapor­toin­nis­sa, mut­ta nopeas­ti sitä alkoi käyt­tää pal­jon laa­jem­pi käyt­tä­jä­kun­ta. Kajas­te ker­too, että nyt esi­mer­kik­si pro­jek­ti­pääl­li­köt ja asiak­kuus­joh­ta­jat tukeu­tu­vat päi­vit­täi­ses­sä työs­sään Huubiaan.

- Huu­bian käyt­töön­o­ton myö­tä data on saa­tu kaik­kien sitä tar­vit­se­vien käyt­töön ja työn­te­ki­jät ovat nyt parem­min kiin­ni lii­ke­toi­min­nan tunnusluvuissa.

Myös Hasan & co:n myyn­nin ennus­ta­mi­nen on siir­ret­ty koko­nai­suu­des­saan Huubiaan.

- Käy­tän­nös­sä teem­me Huu­bia Plan­ne­rin pääl­lä jat­ku­vaa asiak­kuus­koh­tais­ta myyn­nin ennus­tet­ta ja olem­me pääs­seet koko­naan eroon eril­li­sis­tä ennus­te-Exce­leis­tä. Kai­ken datan ker­ty­mi­nen yhteen jär­jes­tel­mään tuo parem­min näky­viin myös asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa tapah­tu­vat muu­tok­set, Kajas­te sanoo.

Hänen mukaan­sa Huu­bian tuo­miin lisä­ar­voi­hin lukeu­tuu myös rapor­toin­nin jat­ku­vuus - ker­ran luo­tu raport­ti päi­vit­tyy auto­maat­ti­ses­ti  anne­tuil­la para­met­reil­la, ilman pel­koa virheistä.

- Alun jäl­keen rapor­toin­tiin käy­tet­ty työ­mää­rä vähe­nee. Kol­mes­sa maas­sa toi­mi­val­le yri­tyk­sel­le on iso etu, ettei raport­te­ja tar­vit­se teh­dä erik­seen joka paikkaan.

Kajas­te sanoo, että eri­lais­ten las­ken­ta­sään­tö­jen teke­mi­nen onnis­tuu Huu­bial­la vai­vat­to­mas­ti. Niin­pä Hasan & co:ssa on pys­tyt­ty auto­ma­ti­soi­maan resur­soin­nin kal­tai­sia asioi­ta, joi­den läpi­vien­tiin ei aiem­min ollut eril­lis­tä järjestelmää.

Huu­bi­aa Kajas­te suo­sit­te­lee mie­lel­lään. Hän sanoo sen ole­van käy­tet­tä­vyy­del­tään ja omi­nai­suuk­sil­taan vähin­tään­kin samal­la tasol­la mark­ki­noi­den isom­pien BI-rat­kai­su­jen kans­sa. Vision­bayl­le Kajas­te antaa kehu­ja eri­tyi­ses­ti asia­kas­läh­töi­ses­tä ja ket­te­räs­tä palvelusta.

- Pala­ve­rit Vision­bayn kans­sa ovat olleet alus­ta asti todel­la lisä­ar­voa anta­via. Eteen tul­lei­ta rapor­toin­nin haas­tei­tam­me on pys­tyt­ty rat­kai­se­maan heti tapaa­mis­ten aika­na erit­täin asian­tun­te­val­la otteel­la, hän sanoo.

hasan-ryh­mä on brän­dien kump­pa­ni. hasan-ryh­män muo­dos­ta­vat hasan & part­ners, Per­fect Fools ja frankly part­ners. hasan & part­ners ja Per­fect Fools ovat kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­tet­tu­ja ja pal­kit­tu­ja luo­via toi­mis­to­ja. frankly part­ners on eri­kois­tu­nut teke­mään lii­ke­toi­min­nas­ta ja brän­deis­tä asia­kas­kes­kei­siä. Ryh­mäs­sä työs­ken­te­lee lähes 140 brän­di­stra­te­gioi­den, luo­van tari­nan­ker­ron­nan, brän­dien ja koke­mus­ten muo­toi­lun sekä vies­tin­nän ja kon­sul­toin­nin ammat­ti­lais­ta Hel­sin­gis­sä ja Tukholmassa.