Visionbayn tapa toimia vakuutti kasvuvauhdissa olevan Praecom Groupin

Selkeyttä ja suoraviivaisuutta konsernin raportointiin

Kokous­tek­no­lo­gi­aa, IT-pal­ve­lui­ta sekä AV- ja näyt­tö­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Praecom Group on teh­nyt ison kas­vu­loi­kan vii­me vuo­si­na. Se on näky­nyt myös rapor­toin­nis­sa, jon­ka mää­rä on lisään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. BI-pal­ve­lun käyt­töön­ot­to rapor­toin­nis­sa toi kon­ser­nil­le huo­mat­ta­vaa ajan­käy­tön sääs­töä, toi­min­nan sel­keyt­tä sekä myös mini­moi virheitä.

Yri­tyk­sen kovis­ta kas­vu­ta­voit­teis­ta ja -vauh­dis­ta huo­li­mat­ta lii­ke­toi­min­nan rapor­toin­nin pitää pysyä näpeis­sä. Se on todet­tu myös Praecom Grou­pis­sa. Kon­ser­nin lii­ke­vaih­to on tuplaan­tu­nut kol­mes­sa vuo­des­sa ja vii­den vuo­den syklil­lä tavoi­te on lii­ke­vaih­don kolminkertaistaminen.

– Olem­me useam­mas­ta yri­tyk­ses­tä koos­tu­va kon­ser­ni, ja rapor­toin­tim­me alkoi men­nä han­ka­lak­si. Koko­sim­me raport­te­ja Exce­lei­nä ja joh­to­ryh­mä­ko­kouk­sia var­ten teim­me esi­tys­ver­siot Power­Poin­til­la. Käsin teh­des­sä vir­hei­tä­kin sat­tui eri­tyi­ses­ti graa­fien kans­sa, ker­taa Praecom Grou­pin COO Juha Elo­nen.

Vision­bayn Huu­bia-jär­jes­tel­mä tuli Praecom Grou­pin käyt­töön vuo­den 2021 alus­sa. Sii­tä läh­tien kon­ser­nin luku­ja on seu­rat­tu niin kon­ser­niy­ri­tys­ten kuin kon­ser­nin joh­dos­sa ajan­ta­sai­ses­ti suo­raan jär­jes­tel­mäs­tä sel­keäs­ti visua­li­soi­dun datan saattelemana.

Ennakoi omat tarpeet

– Olim­me jo aiem­min kar­toit­ta­neet sopi­vaa BI-kump­pa­nia ja teh­neet mää­rit­te­lyä tar­peis­tam­me. Sit­ten iski koro­na ja mie­tim­me, että kat­so­taan asi­aa uudel­leen myö­hem­min. Sil­loi­sis­ta ehdok­kais­ta kukaan ei tun­tu­nut meil­le täy­sin sopi­val­ta: joko toteu­tuk­sen sup­peu­den ja riit­tä­mät­tö­mien rää­tä­löin­ti­mah­dol­li­suuk­sien vuok­si, tai sit­ten tar­jo­tut jär­jes­tel­mät oli­vat lii­an ras­kai­ta ja oli­si­vat vaa­ti­neet meil­tä resur­soin­tia ihan eri taval­la, Elo­nen pohtii.

Praecom Grou­pin mis­sio­na on tar­jo­ta asiak­kail­leen kos­ket­ta­via koh­taa­mi­sia. Vision­bay Solu­tions Oy:n tapa toi­mia vas­ta­si kon­ser­nin lin­jaa, joten yhteys tun­tui heti alus­ta asti luontevalta.

– He ymmär­si­vät aidos­ti lii­ke­toi­min­taam­me sekä haas­tei­tam­me kas­vu­yri­tyk­se­nä. Kyse ei ollut vain Huu­bia-jär­jes­tel­mäs­tä, vaan hei­dän paneu­tu­mi­ses­taan tar­pei­siim­me sekä Vision­bayn pal­ve­lu­mal­lis­ta, joka on joustava.

– Saa­toim­me ottaa BI-pake­tin täys­pal­ve­lu­na tai hoi­taa sitä val­lit­se­vien resurs­siem­me mukaan itse. Lisäk­si voim­me ottaa käyt­töön Huu­bi­aan kuu­lu­via osioi­ta sen mukaan, miten lii­ke­toi­min­tam­me muut­tuu ja elää ajas­sa. Kaik­ki on rää­tä­löi­tä­vis­sä, mikä on meil­le tärkeää.

Mitä hyötyjä BI-ratkaisu on tuonut?

Praecom Grou­pis­sa halut­tiin muut­taa van­ha toi­min­ta­ta­pa talou­den ja myyn­nin rapor­toin­nis­sa joh­to­ryh­mis­sä ja hal­li­tus­ta­sol­la. Nii­tä var­ten teh­dyt Exce­lit ja Power­poin­tit ovat­kin nyt his­to­ri­aa ja kaik­ki käy­dään läpi suo­raan Huubiasta.

– Tämä on sääs­tä­nyt tavat­to­mas­ti aikaa ja tapa toi­mia on nyt suo­ra­vii­vais­ta sekä data visu­aa­li­ses­ti sel­ke­ää. Nume­roi­ta ja käp­py­röi­tä tulee len­nos­sa sen mukaan mitä tar­vit­sem­me ja dimen­sioi­ta ja funk­tioi­ta voi­daan vaih­taa halu­tus­ti. Aiem­min tämä­kin vei aikaa, eikä lop­pu­tu­le­ma vält­tä­mät­tä anta­nut kuvaa sii­tä, mitä olim­me hakeneet.

Vision­bayn kans­sa asiat ovat eden­neet joustavasti.

– Huu­bian käyt­töön­ot­to sujui nopeas­ti. Vain 7 viik­koa sopi­muk­sen teos­ta oli ensim­mäi­nen ver­sio jo käy­tös­säm­me. Olem­me käyt­tä­neet sitä aktii­vi­ses­ti alus­ta asti.

Tämän vuo­den aika­na Praecom Group tuo Huu­bi­aan myös asia­kas­pal­ve­lun, tuo­tan­non ja tuo­te­puo­len rapor­toin­nin sekä ennus­tei­den hallinnan.

– Yksi jär­jes­tel­män eduis­ta on, että voim­me laa­jen­taa sen käyt­töä itsel­lem­me sopi­val­la taval­la. Vision­bayn pal­ve­lu­mal­lis­sa on vah­vas­ti muka­na muu­tok­sen­hal­lin­ta, eli tämä on aidos­ti jous­ta­vaa pal­ve­lua tar­pei­dem­me mukaan, huo­maut­taa Elo­nen, joka ope­raat­to­ri­taus­tai­se­na ja yri­tys­toi­min­nan kehi­tys­teh­tä­vis­sä on näh­nyt aiem­mal­la työ­ural­laan suu­rem­man­kin luo­kan BI-kehityshaasteita.

Praecom Group tar­jo­aa asiak­kail­leen 2020-luvun työ- ja asia­kas­ym­pä­ris­töt pal­ve­lu­na. Kon­ser­niin kuu­luu nel­jä yri­tys­tä: Praecom Oy tar­jo­aa kokous­tek­no­lo­gi­aa, UpTo Oy digi­taa­lis­ta näyt­tö­vies­tin­tää, IT4B Oy IT-pal­ve­lui­ta ja Avek Esi­tys­rat­kai­sut Oy suun­nit­te­lee, toteut­taa ja huol­taa esi­tys­tek­nii­kan rat­kai­su­ja ja AV-jär­jes­tel­miä. Kon­ser­nin toi­mi­pai­kat ovat Kuo­pios­sa, Hämeen­lin­nas­sa, Tam­pe­reel­la ja Van­taal­la. Vuo­den 2021 lii­ke­vaih­toar­vio on 20 mil­joo­naa euroa ja hen­ki­lös­tö­mää­rä vii­si­kym­men­tä.