Asiakkaamme suosittelevat meitä

Vision­bayn pal­ve­lu on ollut ensi­luok­kais­ta koko yhteis­työm­me ajan.

Ohjaam­me ja seu­raam­me lii­ke­toi­min­taam­me Huu­bian avul­la. Laa­dim­me myös lii­ke­toi­min­tam­me bud­je­tit sekä ennus­teet Huu­bian avulla. 

Talous­joh­ta­ja – Jar­no Karhinen

Vision­bay pal­ve­lun avul­la olem­me saa­neet datan käy­tet­tä­vään ja ymmär­ret­tä­vään muo­toon. Olem­me pys­ty­neet kehit­tä­mään rapor­toin­tiam­me itse­näi­ses­ti useis­ta data läh­teis­tä koos­te­tun tie­don poh­jal­ta. Esiin nous­seet haas­teet on aina rat­kot­tu nopeas­ti ja hyväs­sä yhteistyöhengessä. 

Talous­pääl­lik­kö – Olli-Pek­ka Virolainen

Huu­bian moni­puo­li­suus yllät­ti mei­dät posi­tii­vi­ses­ti. Vision­bayn pal­ve­lun avul­la olem­me jal­kaut­ta­neet pro­jek­tiem­me reaa­liai­kai­sen talous­oh­jauk­sen osak­si pro­jek­ti­joh­don arkea, jon­ka ansios­ta lii­ke­toi­min­tam­me talou­den hal­lin­ta ja ennus­ta­mi­nen ovat hel­pot­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti. Huu­bian kaut­ta seu­ran­ta on läpi­nä­ky­vää ja tie­to on heti kaik­kien käytettävissä 

Toi­mi­tus­joh­ta­ja – Mika Huovinen

Pala­ve­rit Vision­bayn kans­sa ovat olleet alus­ta asti todel­la lisä­ar­voa anta­via. Huu­bian käyt­töön­o­ton myö­tä data on saa­tu kaik­kien sitä tar­vit­se­vien käyt­töön ja työn­te­ki­jät ovat nyt parem­min kiin­ni lii­ke­toi­min­nan tunnusluvuissa. 

Group CEO – Simo Kajaste

Vision­bay on pys­ty­nyt vas­taa­maan muut­tu­van orga­ni­saa­tiom­me tar­pei­siin ketterästi.

Huu­bian avul­la rapor­toim­me ja jaam­me tie­toa yhdis­tet­ty­nä useis­ta eri tie­to­läh­teis­tä tehok­kaas­ti. Myös tulos­seu­ran­ta ja bud­je­toin­ti on saa­tu jal­kau­tet­tua tulos­yk­si­köit­tem­me vetä­jil­le asti.

Suosittelen! 

Talous­joh­ta­ja – Hans Sten

Huu­bian avul­la olem­me voi­neet kes­kit­tyä tie­don ana­ly­soi­mi­seen sen sijaan, että käyt­täi­sim­me aikam­me tie­to­jen työstämiseen.

Joh­don käy­tet­tä­vis­sä ole­van tie­don laa­tu on paran­tu­nut sel­väs­ti, kun rapor­toin­ti- ja bud­je­toin­ti­pro­ses­sit on saa­tu toi­mi­maan kes­ki­te­tys­sä jär­jes­tel­mäs­sä. Olem­me myös jal­kaut­ta­neet tulos­yk­sik­kö­ta­soi­sen seu­ran­tam­me vas­tuu­hen­ki­löil­le Huu­bian avulla.

Yhteis­työ Vision­bayn kans­sa on ollut erit­täin jous­ta­vaa ja asian­tun­te­vaa, mikä on aut­ta­nut jär­jes­tel­män nopeas­sa käyt­töö­no­tos­sa. Tulem­me hyö­dyn­tä­mään Huu­bi­aa tule­vai­suu­des­sa laa­jem­min­kin lii­ke­toi­min­nan ohjaamisessa. 

Talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja – Kati Niemelä

Sel­keä, nopea ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa toi­mia teki­vät hel­pok­si vali­ta Vision­bay BI-kumppaniksemme. 

Talous­joh­ta­ja – Hen­ri Tuhkanen

Haluatko kuulla lisää palvelumme sovellusmahdollisuuksista?