Scale-Up-yhtiön talousjohtajan Excel-virityksen viimeinen kesä

Jaa tämä artikkeli

Monen pk-yri­tyk­sen “ydin­ra­port­ti” on teh­ty Exce­lil­lä ja sitä käy­te­tään yhdes­sä kaik­kien tulos­vas­tuul­lis­ten kes­ken. Yri­tyk­sen kas­vaes­sa tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­mis­to voi hai­ta­ta kas­vun hallintaa.

Mark­ki­noil­ta on pit­kään löy­ty­nyt isoil­le yri­tyk­sil­le suun­ni­tel­tu­ja ohjel­mis­to­ja ennus­te- ja aktu­aa­li­lu­ku­jen yhdis­te­lyyn, tie­don visua­li­soin­tiin ja jaka­mi­seen. Pie­nem­pien yri­tys­ten on ollut parem­man puut­tues­sa tyy­ty­mi­nen Exce­liin ja sen johdannaisiin.

Tilan­ne on onnek­si muut­tu­nut, joten nyt on oikea aika kat­soa mark­ki­noil­ta löy­ty­viä uusia ratkaisuja.

Excel-ratkaisu toimii, mutta kyseenalaistaminen on sallittua

On usein jär­ke­vää, että pie­net yhtiöt teke­vät rapor­toin­tia ja ennus­tei­ta Exce­lis­sä, kos­ka heil­lä on vähem­män ihmi­siä jaka­mas­sa ja täyt­tä­mäs­sä samaa tau­luk­ko­nä­ky­mää. Myös data­mää­rät ovat yleen­sä sel­väs­ti pie­nem­mät, rapor­toin­ti­va­luut­to­ja usein vain yksi ja lii­ke­toi­min­ta­mal­li ver­ra­ten yksinkertainen.

Yri­tyk­sen kas­vaes­sa - ja vii­meis­tään, kun rem­miin astuu uusi talous­joh­ta­ja / CFO - käy­tös­sä ole­vat Excel-rat­kai­sut kysee­na­lais­te­taan. Uute­na tah­to­ti­la­na on eri­tyi­ses­ti bud­je­toin­tiin, talous­suun­nit­te­luun, ennus­ta­mi­seen ja lii­ke­toi­min­ta-alue-/kon­ser­ni­lu­ku­jen kon­so­li­doin­tiin sekä BI-rapor­toin­tiin tar­koi­tet­tu ohjel­mis­to­rat­kai­su. Yksi vaih­toeh­to tähän on Huubia.

Huubia tuo helppoutta ja läpinäkyvyyttä

Huu­bia on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä SaaS-pal­ve­lu ja lii­ke­toi­min­nan työ­ka­lu, jol­la datan visua­li­soin­ti, tie­don jaka­mi­nen ja seu­raa­mi­nen on help­poa. Huu­bian etu­ja Excel-viri­tyk­siin ver­rat­tu­na ovat muun muassa:

 • Yhtei­nen jaet­tu näky­mä kai­kil­le tulos­vas­tuul­li­sil­le yhdes­sä käyttöliittymässä
 • Jär­jes­tel­mäl­lä voi­daan luo­da prosessi:
  • kuka osal­lis­tuu ennus­te-/bud­je­toin­ti-/
   rapor­toin­ti­pro­ses­siin?
  • mitä hän näkee / ei saa nähdä?
  • mitä lisä­tie­toa ja mis­sä muo­dos­sa hän syöt­tää (analyysi/ennuste/…)?
  • mihin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennus­te tms. tulee olla tehtynä?
 • Mah­dol­lis­taa ennus­tei­den ja bud­jet­tien versioinnin
 • Aju­ri­koh­tai­nen mal­lin­ta­mi­nen
  (mm. headcount, tuo­te­koh­tai­set hin­ta­tie­dot, kes­ki­tun­ti­hin­ta koko­nai­sen­nus­teen pohjana)
 • Luvut päi­vit­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti useas­ta eri tie­to­läh­tees­tä val­mii­den inte­graa­tioi­den ansios­ta (kir­jan­pi­to, ERP, CRM, HR)
 • Luku­ja voi­daan käsi­tel­lä eri rapor­toin­ti­va­luu­tois­sa (valuut­ta­kurs­sit päi­vit­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti taus­tal­la päivittäin)
 • Täy­si läpi­nä­ky­vyys kon­ser­nin tosit­tei­siin, eli­mi­noin­ti­lo­giik­kaan, han­kin­ta­me­no­las­kel­miin ja oikaisukirjauksiin

Yllä ole­va lis­taus on vain esi­merk­kiä, mut­ta antaa kuvan niis­tä teki­jöis­tä, joi­hin Huu­bial­la hae­taan vas­taus­ta. Manu­aa­li­sen työn vähe­ne­mi­nen, pää­tök­sen­teon tuke­na käy­tet­tä­vän tie­don ajan­ta­sai­suus, tie­don jaka­mi­sen help­pous sekä läpi­nä­ky­vyys & porau­tu­mi­nen yhtiön lukui­hin ovat arvok­kai­ta kenel­le tahan­sa kas­vun johtajalle.

Nyky­ai­kai­nen ohjel­mis­to­rat­kai­su lisää rea­goin­ti­no­peut­ta talous­joh­dol­le ja muil­le tulos­vas­tuul­li­sil­le avain­pe­lu­reil­le tun­nis­taa muu­tok­set ja mah­dol­li­suu­det yri­tyk­sen mark­ki­naym­pä­ris­tös­sä, asia­kas­käyt­täy­ty­mi­ses­sä sekä uusis­sa tuotteistuksissa. 

Tii­vis­täen totean, että jos haet jous­ta­vaa tau­luk­ko-ohjel­mis­toa omaan käyt­töön ja hyväk­syt ajan­käy­tön luku­jen päi­vit­tä­mi­sek­si, Excel on jär­ki­va­lin­ta. Kehi­tys­tar­pee­si osues­sa laa­jem­man käyt­tä­jä­kun­nan ennus­te-, bud­je­toin­ti- ja BI-pro­ses­sei­hin, kan­nat­taa hank­kia sii­hen suun­ni­tel­tu ohjel­mis­to­rat­kai­su. Eri­tyi­ses­ti nopeas­ti kas­va­vis­sa yhtiöis­sä han­kin­ta on edes­sä ennem­min tai myöhemmin.

Lau­ri Vor­na­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n osa­kas ja myyntijohtaja.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää