Ota tiedolla johtaminen käyttöön toiminnan aktiviteettien ja vastuualueiden kautta

Jaa tämä artikkeli

Pro­ses­seis­saan var­ma, tilan­tei­siin ket­te­räs­ti rea­goi­va ja tule­vai­suut­ta enna­koi­va yri­tys, jon­ka menes­tys kum­pu­aa kyvys­tä hyö­dyn­tää tie­dol­la joh­ta­mis­ta yri­tyk­sen joka tasol­la. Onko tämä vain joh­to­ryh­män unel­ma, vai voi­si­ko se olla tot­ta? Ja jos voi, niin mitä se edellyttää?

Olem­me Vision­bayn poru­kas­sa miet­ti­neet yri­tyk­sem­me omaa kas­vustra­te­gi­aa ja orga­ni­saa­tiom­me toi­min­taa niin hyväs­sä kuin pahas­sa. Pää­tim­me, että nyt on se het­ki, jol­loin tar­vit­sem­me myös itse parem­man tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sin. Läh­dim­me liik­keel­le lis­taa­mal­la orga­ni­saa­tiom­me kes­kei­sim­mät akti­vi­tee­tit: teem­me esi­mer­kik­si data­sel­vi­tys­töi­tä, raken­nam­me uusia tie­to­mal­lin­nuk­sia, annam­me lii­ke­toi­min­ta­kon­sul­taa­tio­ta sekä ohjaus­ta ja neu­von­taa asiak­kail­lem­me joka päi­vä. Lisäk­si mai­nit­tui­hin pal­ve­lui­him­me kuu­luu liu­ta asiak­kaal­tam­me pii­los­sa ole­via toi­mia, jot­ta kaik­ki pelittää.

Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa lin­ki­tim­me akti­vi­tee­tit vas­tuu­alueik­si käyt­täen peri­aa­tet­ta, jos­sa yhden vas­tuu­aleen pitäi­si pys­tyä toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man itse­näi­ses­ti, sen pitäi­si olla sel­keäs­ti mitat­ta­vis­sa sekä val­tuu­det tun­nis­tet­ta­vis­sa. Vas­ta tämän jäl­keen mie­tim­me, miten vas­tuu­alu­eet voi­tai­siin jakaa työ­teh­tä­vik­si ja miten ja mihin koko­nai­suu­teen ne kuu­lu­vat pro­ses­sien ja tii­mi­työs­ken­te­lyn kannalta.

Oleel­lis­ta on raja­ta tar­kas­te­lu tiet­tyyn orga­ni­saa­tion osaan tai toi­min­toon, jot­ta pro­ses­sis­ta saa­daan oike­aa käy­tän­nön hyötyä.

Työtilat Huubiassa – data käyttöön loppukäyttäjän tehtävän ja raportointivastuiden mukaan

Oli aika loo­gis­ta, että akti­vi­teet­tien ja vas­tuu­aluei­den kir­kas­tu­mi­nen herät­ti aja­tuk­sen mal­lis­ta, jon­ka avul­la voim­me aut­taa asiak­kai­tam­me hah­mot­ta­maan tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sia vas­tuu­aluei­den kautta.

Oleel­lis­ta on raja­ta tar­kas­te­lu tiet­tyyn orga­ni­saa­tion osaan tai toi­min­toon, jot­ta pro­ses­sis­ta saa­daan oike­aa käy­tän­nön hyö­tyä vas­tuu­aluei­den henkilöille. 

Tiuk­ka fokus aut­taa mei­tä kaik­kia hahmottamaan: 

  • mihin sekä mis­tä näkö­kul­mas­ta tie­toa tar­vi­taan juu­ri täs­sä yhtey­des­sä JA
  • kenen kans­sa tie­toa täy­tyy pys­tyä jaka­maan suju­vas­ti JA
  • kenen kans­sa tie­toa ei halu­ta jakaa täs­sä yhteydessä.

     

Kun nuo asiat ovat sel­vil­lä ja orga­ni­saa­tion data on saa­tu jo hal­tuun (tie­dol­la joh­ta­mi­sen vai­he 1), voi­daan oike­aa tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sia alkaa imple­men­toi­maan. Työs­täm­me asiak­kaal­lem­me mal­lin poh­jal­ta Huu­bi­aan tar­vit­ta­vat työ­ti­lat, dash­boar­dit, rapor­tit, kes­kus­te­lu­ka­na­vat ja käyt­tö­oi­keu­det vali­tun osa-alu­een mukai­ses­ti. On ollut ilo seu­ra­ta eri esit­te­ly­ti­lai­suuk­sis­sa, miten lop­pu­käyt­tä­jät ovat aidos­ti iloi­sia lop­pu­tu­lok­ses­ta, kun asia on rat­kot­tu juu­ri hei­dän työn­sä näkö­kul­mas­ta samal­la rapor­toin­ti­vas­tuut huomioiden.

tiedonjakaminen

Tiedolla johtamisen prosessi

Annan esi­mer­kin tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sis­ta, johon mää­rit­te­lim­me rat­kai­sua juu­ri men­neel­lä vii­kol­la. Täs­sä esi­mer­kis­sä orga­ni­saa­tio toi­mit­taa asiak­kail­leen rat­kai­su­ja pro­jek­ti­luon­tei­ses­ti ja raja­sim­me vas­tuu­alu­een tiu­kas­ti pro­jek­tien talou­del­li­sen kan­nat­ta­vuu­den- ja kas­sa­vir­taan vai­kut­ta­viin aktiviteetteihin.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö seu­raa roo­lis­saan omia käyn­nis­sä ole­via pro­jek­te­jaan ja kes­kus­te­lee pro­jek­tien asiois­ta (datas­ta) suo­rit­ta­van hen­ki­lös­tön kans­sa. Hänel­lä on ope­ra­tii­vi­nen vas­tuu ja rapor­toi sitä kaut­ta pro­jek­tien ete­ne­mi­ses­tä ja kus­tan­nuk­sis­ta ope­ra­tii­vi­sel­le joh­dol­le. Hänel­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa pro­jek­tien lii­ke­vaih­toon. Toi­min­nal­laan hän kui­ten­kin pys­tyy vai­kut­ta­maan pro­jek­ti­las­ku­tuk­seen ja sitä kaut­ta kassavirtaan.

Ope­ra­tii­vi­nen joh­to seu­raa koko­nai­suu­des­saan pro­jek­ti­pääl­li­köi­den toi­min­taa ja pro­jek­tien kan­nat­ta­vuut­ta sekä tulos­en­nus­tet­ta. Talous­puo­li on lisäk­si erit­täin kiin­nos­tu­nut pro­jek­tien kas­sa­vir­taen­nus­tees­ta ja sitä selit­tä­vis­tä syistä.

Jot­ta tie­dol­la joh­ta­mi­nen oli­si muu­ta­kin kuin kasa raport­te­ja, täy­tyy rapor­toin­ti jakaa eri hen­ki­löi­den tar­pei­den mukai­ses­ti. Huu­bias­ta tulee siis löy­tyä eri työ­ti­lat ja kes­kus­te­lu­ka­na­vat eri vas­tuu­alueil­le. Nykyis­ten pro­jek­tien joh­ta­mi­sen työ­ti­laa käyt­tää pro­jek­ti­pääl­lik­kö ja ope­ra­tii­vi­sel­le sekä talous­joh­dol­le laa­di­taan omat työ­ti­lan­sa. Kes­kus­te­lu­ka­na­vien avul­la työ­ti­lo­jen datas­ta teh­dyt havain­not voi­daan jakaa ja välit­tää oikeil­le hen­ki­löil­le hel­pos­ti ja oikea-aikaisesti. 

Kai­kis­ta työ­ti­lois­ta ei siis löy­dy samo­ja raport­te­ja, sil­lä seu­rat­ta­vat mit­ta­rit vaih­te­le­vat sekä tar­vit­ta­vat tar­kas­te­lu­kul­mat eriä­vät vas­tuu­alueit­tain. Näkö­kul­ma datan poh­jal­ta teh­tä­viin pää­tök­siin on siis eri­lai­nen eri vas­tuu­alueis­sa, mut­ta tar­vit­ta­va tie­to­poh­ja on sama.

 

Voisimmeko auttaa teitä?

Saa­nen siis haas­taa sinua: mil­lai­sia akti­vi­teet­te­ja ja vas­tuu­aluei­ta tei­dän orga­ni­saa­tios­san­ne on? Tai mil­lai­sia vir­tu­aa­li­työ­ti­lo­ja tei­dän tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sin­ne tar­vit­see sol­juak­seen aidos­ti yri­tyk­sen­ne lii­ke­toi­min­nan tuke­na. Autam­me mie­lel­läm­me tei­tä liik­keel­le­läh­dös­sä ja tyh­jän pape­rin ongel­man pois­ta­mi­ses­sa. Mal­lim­me avul­la avaam­me kes­kus­te­lun, jon­ka myö­tä kon­kre­ti­soi­tuu tie­dol­la joh­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­ten­ne ja käy­tän­nöt liiketoiminnallenne.

Simo Ves­te­ri­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n toimitusjohtaja.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää