SQL-OSAAJA BI-PALVELUTIIMIIMME

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Olem­me Suo­ma­lai­nen Busi­ness Intel­li­gence-pal­ve­lu ja -ohjel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys. Teh­tä­väm­me on mah­dol­lis­taa ja toteut­taa tie­dol­la joh­ta­mi­sen eri osa-alu­eet asiak­kail­lem­me hyö­dyn­täen omaa tek­no­lo­gi­aam­me. Pal­ve­lu­kon­sep­tim­me sisäl­tää kaik­ki osa-alu­eet mitä Pk-yri­tys tar­vit­see toi­mi­van Busi­ness Intel­li­gence ympä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­seen ja kehittämiseen.

Vision­bay Solu­tions on vuon­na 2014 perus­tet­tu yri­tys ja olem­me kas­va­neet kan­nat­ta­vas­ti läpi his­to­riam­me ajan. Täl­lä het­kel­lä kas­vam­me vauh­dil­la – samal­la kehit­täen toi­min­ta­ta­po­jam­me – joten nyt on oival­li­nen het­ki liit­tyä tiimiin.

Etsim­me tii­miim­me sql-tai­ta­jaa, jol­la koke­mus­ta ohjel­moin­nis­ta ja sql-proce­du­rien kir­joit­ta­mi­ses­ta. Relaa­tio­tie­to­kan­nat ovat vah­vuu­te­si ja odo­tat innol­la, että pää­set toteut­ta­maan eri­lai­sia pro­jek­te­ja asiak­kail­lem­me. Kun aika­tau­lu pai­naa pääl­le pys­tyt kes­kit­ty­mään entis­tä­kin parem­min. Sytyt kun onnis­tut ja tie­tys­ti sovit poruk­kaam­me loistavasti.

Kuu­los­taa­ko juu­ri sinul­ta, kiin­nos­tuit­ko? Tule osak­si suo­ma­lai­sen BI-yri­tyk­sen menes­tys­ta­ri­naa ja kehi­ty itse­kin BI-moni­tai­tu­rik­si lois­ta­vas­sa porukassa!
Haem­me ope­ra­tii­vi­seen tii­miim­me vah­vis­tus­ta vas­taa­maan yhdes­sä mui­den tii­mi­läis­ten kans­sa asia­kas­kon­fi­gu­raa­tiois­ta ja- inte­graa­tiois­ta, tie­to­va­ras­to­jen yllä­pi­dos­ta sekä BI-rapor­toin­nin kehit­tä­mi­ses­tä. Tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sum­me on alan­sa edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja tie­ten­kin kehi­täm­me jat­ku­vas­ti uut­ta. Uuden oppi­mi­nen ja vii­mei­sim­mäs­sä kehi­tyk­ses­sä muka­na olo on täs­sä työs­sä siis taattu!

Sinul­ta edel­ly­täm­me siis erit­täin hyviä sql-tai­to­ja. SSIS osaa­mi­nen ja koke­mus rapor­toin­ti­rat­kai­suis­ta (esi­mer­kik­si SSAS,QlikView, Tableau, Power­BI) ovat teh­tä­väs­sä hyö­dyk­si. Tek­ni­sen osaa­mi­sen lisäk­si työs­sä tar­vi­taan hyviä tii­mi­työ- ja kom­mu­ni­koin­ti­tai­to­ja asiak­kaan kans­sa toi­mies­sa. Kie­li­po­lii­se­ja emme ole, mut­ta sinun tulee hal­li­ta hyvä suo­men ja englan­nin kie­len taito.

Kiin­nos­tuit­ko? Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si osoit­tee­seen info(at)visionbay.fi
Lisä­tie­to­ja: Simo Ves­te­ri­nen p. 040 637 3314, www.visionbay.fi

Lisää artikkeleita

Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.  Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mahdollistaa

Lue lisää