Staria Oyj on ostanut Visionbay Solutions Oy:n

Jaa tämä artikkeli

Sta­ria Oyj ostaa lii­ke­toi­min­ta­tie­don hal­lin­taan eli Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lui­hin kes­kit­ty­vän ohjel­mis­to- ja pal­ve­lu­yri­tys Vision­bay Solu­tions Oy:n. Vuon­na 2003 perus­te­tun Sta­rian pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat kan­sain­vä­li­set tie­to­jär­jes­tel­mä-, talous-, HR- ja palk­ka­pal­ve­lut sekä ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka. Kaup­pa tulee täy­den­tä­mään Sta­rian pal­ve­lu­va­li­koi­maa ja strategiaa.

“Lii­ke­toi­min­ta nopeas­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa vaa­tii jat­ku­vas­ti tie­toa yri­tyk­sen tilan­tees­ta ja kaik­kien työ­te­ki­jöi­den panos­ta yri­tyk­sen menes­tyk­seen. Sik­si visio­nam­me on ollut mah­dol­lis­taa datan mer­ki­tyk­sel­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen orga­ni­saa­tion kai­kil­la tasoil­la niin rapor­toin­nin kuin ennus­ta­mi­sen ja suun­nit­te­lun osal­ta. On hie­noa pääs­tä tuo­maan näi­tä pal­ve­lui­ta Sta­rian nykyi­sil­le ja tule­vil­le asiak­kail­le myös kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la”, sanoo Vision­bay Solu­tion­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Vesterinen. 

Simo Ves­te­ri­nen vas­taa­maa jat­kos­sa Sta­rian BI-rat­kai­sun tek­ni­ses­tä tuotekehityksestä.

Kuvas­sa vasem­mal­ta: Lau­ri Vor­na­nen (Sales Direc­tor & Part­ner, Vision­bay), Art­ti Auras­maa (CEO, Sta­ria), Simo Ves­te­ri­nen (CEO & Part­ner, Vision­bay), Noo­ra Ves­te­ri­nen (Ope­ra­tions Direc­tor & Part­ner, Vision­bay) ja Jani Jääs­ke­läi­nen (CTO, Staria).

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää