Tiedolla johtamisen huipulle - mutta miten tieto syntyy?

Jaa tämä artikkeli

Digi­ta­li­saa­tio, tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gioi­den kehit­ty­mi­nen ja talou­den glo­ba­li­saa­tion nopea ete­ne­mi­nen ovat muut­ta­neet työ­elä­män ja koko yhteis­kun­nan raken­tei­ta. Se, mikä on aiem­min ollut mah­dol­lis­ta vain suu­ril­le toi­mi­joil­le, on tek­no­lo­gian kyvyk­kyy­den kehit­ty­mi­sen ja hal­pe­ne­mi­sen myö­tä mah­dol­lis­ta­nut datan hyö­dyn­tä­mi­sen kil­pai­lue­tu­na myös pie­nem­mil­le organisaatioille.

Nykyi­ses­sä tek­nis­ta­lou­del­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tie­to on orga­ni­saa­tion tär­kein­tä pää­omaa ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­nen perus­tuu tie­toon. Par­hai­ten mark­ki­noil­la menes­ty­vät ne yri­tyk­set, jot­ka ymmär­tä­vät datan arvon ja osaa­vat yhdis­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­re­surs­sit aineet­to­miin resurs­sei­hin tie­don syn­nyt­tä­mi­sek­si. Tie­to­ko­neet ovat hyviä kerää­mään dataa ja nou­dat­ta­maan niil­le ase­tet­tu­ja sään­tö­jä, mut­ta vain ihmi­nen kyke­nee syvä­ana­ly­soi­maan datas­ta tietoa.

Datan muun­ta­mi­nen tie­dok­si onkin joh­don stra­te­gi­nen pää­tös ja suun­ni­tel­mal­lis­ta, pit­kän täh­täi­men toi­min­taa, johon koko orga­ni­saa­tio sitou­tuu. Läh­det­täes­sä arvioi­maan inves­toin­te­ja tie­dol­la toi­mi­mi­seen tuli­si päät­tää miten data tuo­daan aidos­ti mukaan yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­siin ja miten sitä voi­daan hyö­dyn­tää tehok­kaan kas­vun mah­dol­lis­ta­ja­na. Lisäk­si tuli­si päät­tää mil­loin datas­ta syn­tyy tie­toa, miten tie­toa jae­taan orga­ni­saa­tios­sa ja kenel­le. Data itses­sään ei ohjaa lii­ke­toi­min­taa, vaan ihmi­set päät­tä­vät miten dataa hyö­dyn­ne­tään ja mitä datas­ta syn­ty­väl­lä tie­dol­la tehdään. 

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ovat osa orga­ni­saa­tion kaik­kia pro­ses­se­ja ja arjen teke­mis­tä.

Kut­sum­me tätä pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sia Vision­bayl­la tie­dol­la joh­ta­mi­sen poluk­si, jon­ka var­rel­la data on tek­nis­tä raa­ka­fak­taa, datas­ta syn­ty­vä infor­maa­tio orga­ni­soi­tua dataa ja sii­tä syn­ty­vä tie­to lii­ke­toi­min­nan kas­vul­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä infor­maa­tio­ta. Käy­tet­tä­vin data on reaa­liai­kais­ta, his­to­ri­aan perus­tu­vaa ja laa­dul­lis­ta. Tek­no­lo­giat muut­ta­vat datan infor­maa­tiok­si esi­mer­kik­si talou­den, joh­don tai ope­ra­tii­vi­sen -rapor­toin­nin muo­dos­sa, mut­ta vain ihmi­nen voi muut­taa infor­maa­tion tie­dok­si ana­ly­soi­mal­la, suun­nit­te­le­mal­la ja jaka­mal­la tie­toa sidos­ryh­mil­leen aina hen­ki­lös­tös­tä, asiak­kai­siin ja yhteistyökumppaneihin.

Data ei siis ole yhtä kuin tie­to. Data ja infor­maa­tion suh­de on orga­ni­saa­tio­poh­jais­ta, kun taas infor­maa­tion ja tie­don suh­de on tul­kin­nal­lis­ta. Tie­to syn­tyy tavoit­teel­li­ses­ta, inno­va­tii­vi­ses­ta ja kehit­tä­väs­tä kult­tuu­ris­ta, tek­no­lo­gian ja ihmi­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Paras talou­del­li­nen tulos on saa­vu­tet­ta­vis­sa yhdis­tä­mäl­lä tek­no­lo­gi­nen älyk­kyys orga­ni­saa­tion jäsen­ten väli­seen ajat­te­luun. Sik­si haluam­me tie­tää: ”mikä tie­to aut­tai­si sinua onnis­tu­maan työs­sä­si paremmin?”

Anne-Maria Hau­hio - kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee Vision­bay Solu­tions Oy:ssä Ser­vice Managerina

Lisää artikkeleita