Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma hal­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Olem­me Vision­bay Solu­tion­sil­la näh­neet pal­jon onnis­tu­mi­sia ja epä­on­nis­tu­mi­sia sii­tä, miten suo­ma­lais­yh­tiöis­sä on läh­det­ty kul­ke­maan koh­ti dataoh­jau­tu­vuut­ta ja tie­dol­la joh­ta­mi­sen kulttuuria.

Näis­tä koke­muk­sis­ta on jalos­tu­nut aja­tuk­sem­me koko­nai­suu­den jaka­mi­ses­ta osiin. Puhe­kie­les­sä käy­täm­me mones­ti ver­taus­ku­vaa ele­fan­tin syö­mi­ses­tä pala ker­ral­laan. Olen var­ma, että jaka­mal­la nel­jän pysäh­dyk­sen imple­men­toin­ti­suun­ni­tel­mam­me kans­sa­si, pys­tyn aut­ta­maan sinua vält­tä­mään pahim­mat kari­kot, vaik­ken kai­kil­ta töys­syil­tä pys­ty­kään suojelemaan.

1. pysähdys: Datan hallinta

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Kun puhu­taan lii­ke­toi­min­ta­tie­dos­ta, tulee orga­ni­saa­tion hajal­laan ole­va data kerä­tä tal­teen, his­to­rioi­da, har­mo­ni­soi­da ja mal­lin­taa lii­ke­toi­min­ta­lo­gii­kan mukai­ses­ti. Sik­si teem­me orga­ni­saa­tiol­len­ne data-alus­tan ja tie­to­va­ras­ton, joka on pal­ve­lu­mal­lim­me mukai­ses­ti omai­suut­tan­ne, mut­ta jon­ka yllä­pi­dos­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä me vas­taam­me – jat­ku­va­na pal­ve­lu­na. Datan hal­lin­nan tulee perus­tua muut­tu­viin lii­ke­toi­min­nan tar­pei­siin, min­kä takia olem­me valin­neet työ­ka­luk­sem­me kor­ke­aan auto­maa­tio­as­tee­seen poh­jau­tu­van Data Vault -käsi­te­mal­lin­nuk­sen. Jat­ku­vuut­ta ja tur­vaa tuo käyt­tä­mäm­me Mic­ro­sof­tin tietovarastoteknologiat.

Yrityk­set eivät ole kos­kaan aiem­min käyt­tä­neet yhtä pal­jon eri ohjel­mis­to­ja toi­min­tan­sa ohjaa­mi­seen kuin nyky­ään. Ennus­tan tren­din jat­ku­van myös tule­vi­na vuo­si­na ohjel­mis­to­jen kehi­tys­syklien ja jake­lun yhä nopeu­tues­sa. Tämä luo datal­len­ne myös uuden­lai­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia ja vaa­ti­muk­sia kuten esi­mer­kik­si Mas­ter Datan hal­lin­nan, datan laa­dun kont­rol­loin­nin sekä integroi­ta­vuu­den osak­si mui­ta sovel­luk­sia ja tek­no­lo­gi­sia alus­to­ja. Datan hal­lin­ta on mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Sik­si kiin­nit­täi­sin pal­jon huo­mioi­ta sii­hen, että tie­to­va­ras­to on jat­ku­vas­sa kehi­tyk­ses­sä, moni­to­roin­nis­sa, kes­tää aikaa sekä päi­vit­tyy yri­tyk­sen­ne kas­vun mukana.

2. pysähdys: Raportointi & analyysit

Datan arvo joh­ta­mi­ses­sa syn­tyy luo­tet­ta­vuu­den, saa­vu­tet­ta­vuu­den ja käy­tet­tä­vyy­den kaut­ta. Näi­den avul­la mah­dol­lis­tuu ymmär­rys, tie­to ja tie­toon nojau­tu­va pää­tök­sen­te­ko. Täl­lä pysä­kil­lä mukaan tulee lisää ihmi­siä eri­lais­ten käyt­tö­ryh­mien, -roo­lien ja -tar­koi­tus­ten kautta. 

Jot­ta saam­me koko orga­ni­saa­tion mukaan tie­dol­la joh­ta­mi­sen kult­tuu­riin ja tie­dol­la toi­mi­mi­seen, olem­me luo­neet repul­li­sen par­hai­ta käy­tän­tö­jä ja val­mii­ta rat­kai­su­ja liit­tyen esi­mer­kik­si:

- Joh­to­ryh­mä- ja hal­li­tus­ra­por­toin­nin rat­kai­sui­hin sekä stra­te­gis­ten tavoit­tei­den seu­ran­nan lin­kit­tä­mi­sen joh­ta­mi­sen työ­ti­laan
- Kon­ser­ni­ra­por­toin­nin, kon­so­li­doin­nin ja talous­seu­ran­nan pro­ses­sien kehi­tyk­seen
- Tulos­yk­si­köi­den avain­hen­ki­löi­den tulos­vas­tuun läpi­nä­ky­vyy­teen ja seu­ran­taan
- Asia­kas-, tuo­te- ja pal­ve­lu­kan­nat­ta­vuu­den ymmär­ryk­sen muo­dos­tu­mi­seen
- Myyn­nin tehok­kuu­den ja suo­ri­tus­ky­vyn mit­taa­mi­seen
- Pro­jek­tien kan­nat­ta­vuu­den ja kas­sa­vir­ta­vai­ku­tus­ten mallintamiseen

Ite­ra­tii­vi­nen lähe­ty­mis­ta­pa sovel­tuu erin­omai­ses­ti niin BI-rapor­toin­nin kuin datan hyö­dyn­tä­mis­tai­don­kin jal­kaut­ta­mi­seen orga­ni­saa­tios­sa, kun mukaan ote­taan ihmi­siä eri­lai­sil­ta läh­tö­ta­soil­ta. On myös aivan nor­maa­lia, että rapor­toin­nin käyt­töön­o­ton yhtey­des­sä huo­ma­taan, ettei läh­tö­da­ta kai­kil­ta osin pal­ve­le lii­ke­toi­min­nal­li­sia tavoit­tei­ta ja jou­dum­me palaa­maan datan hal­lin­nal­li­siin rat­kai­sui­hin. Kun uut­ta rapor­toin­ti- ja ana­lyy­si­työ­ka­lua ote­taan käyt­töön, orga­ni­saa­tios­tan­ne nousee esiin soihdunkantaja(t), joka toi­mii muu­tok­sen aju­ri­na, kun uut­ta dataan poh­jau­tu­vaa teke­mi­sen kult­tuu­ria aje­taan sisään.

3. pysähdys – Ennustaminen & suunnittelu

Kol­man­nen pysäh­dyk­sen koh­dal­la olem­me jo saa­vut­ta­neet tie­to­va­ras­ton pääl­le raken­ne­tun näky­män lii­ke­toi­min­nan tapah­tu­miin eli aktu­aa­lei­hin. Tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­ja on alka­nut käyt­tää orga­ni­saa­tios­ta­si ihmi­siä ylim­män joh­don lisäk­si niin talou­des­ta, myyn­nis­tä, HR:stä kuin tuo­tan­nos­ta­kin. Olet­te val­mii­ta luo­pu­maan Exce­lis­sä yllä­pi­tä­mis­tän­ne ennus­te- ja budjetointiversioistanne.

Samal­la lail­la kuin rapor­toin­nin puo­lel­la tar­joam­me kat­ta­vaa ja pit­käl­le tuot­teis­tet­tua rat­kai­su­pa­let­tia myös ennus­ta­mi­seen ja suun­nit­te­lun kehitt­tä­mi­seen. Sel­key­den ja tehok­kuu­den vuok­si toteu­tam­me rat­kai­sut samaan käyt­tö­liit­ty­mään, jos­sa aktu­aa­lien ana­lyy­sit ja seu­ran­ta on totut­tu käy­mään läpi. Tämä hel­pot­taa uusien sidos­ryh­mien, esi­mer­kik­si kus­tan­nus­pai­kas­ta vas­taa­vien osal­lis­tu­mi­sen rul­laa­vien ennus­tei­den tekemiseen.

Nyky­ti­lan huo­lel­li­sen kar­toit­ta­mi­sen jäl­keen toteu­tam­me rat­kai­sun, joka sisäl­tää suun­nit­te­lu- ja ennus­te­pro­ses­sei­hin sel­keyt­tä tuo­via tie­don syöt­tä­mi­sen vai­hei­ta, kont­rol­li­pis­tei­tä, ver­sioin­tia sekä työ­noh­jauk­sel­li­sia raken­tei­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na ajan tasai­set koko­nais- ja osaen­nus­teet ja suun­ni­tel­mat ovat lii­ke­toi­min­nan käy­tet­tä­vis­sä rapor­toin­nin näkymissä.

4. pysähdys: Ohjaava analytiikka

Täl­le pysä­kil­le ei tul­la yksin. Olet siis onnis­tu­nut työs­sä­si, jos saa­vut­te ryh­män­ne kans­sa tän­ne asti. Nyt on paik­ka ravis­taa konees­tan­ne poten­ti­aa­li­nen suo­ri­tus­ky­ky ulos.

Lii­ke­toi­min­ta­da­taan­ne ja orga­ni­saa­tion­ne stra­te­gis­ta suun­ni­tel­maa hyö­dyn­täen tuom­me yri­tyk­sen, tii­mien ja yksi­löi­den tavoit­teet (OKR/KPI) ja suo­ri­tuk­set näky­vil­le. Näin jokai­nen ihmi­nen ymmär­tää oman roo­lin­sa stra­te­gian toi­meen­pa­nos­sa ja suo­ri­tus­ky­vyn mit­taa­mi­nen on läpi­nä­ky­vää orga­ni­saa­tion kai­kil­ta tasoilta.

Ohjaa­van ana­ly­tii­kan avul­la saat herät­tei­tä ja nos­to­ja sinul­le tär­keis­tä tun­nus­lu­vuis­ta. Joh­don käy­tet­tä­vis­sä ole­van tie­don laa­tu on paran­tu­nut sii­nä mää­rin, että käy­tät aika­si tie­don ana­ly­soin­tiin ja joh­ta­mi­seen sen sijaan, että käyt­täi­sit aikaa­si tie­don työstämiseen.

Näkymät huipulta

Saa­vu­tet­tua­si hui­pun nel­jän pysäh­dyk­sen jäl­keen, olet käyt­tä­nyt aikaa mat­kan teke­mi­seen vähin­tään vuo­den, toden­nä­köi­ses­ti useam­man­kin. Orga­ni­saa­tio­si osaa­mis­käy­rä datan hyö­dyn­tä­mi­seen osa­na joh­ta­mi­sen rat­kai­su­ja on nous­sut eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti läh­tö­ruu­dus­ta läh­te­mi­sen jälkeen.

 
Hui­pul­ta näkyy kau­ka­na hori­son­tis­sa uusi vie­lä kor­keam­pi huip­pu, joka odot­taa sinua ja tii­miä­si saa­pu­vak­si. Olet­te pääs­seet vauh­tiin, ette­kä halua lopet­taa. Kysees­sä ei ollut­kaan pro­jek­ti, vaan pro­ses­si. Siis­pä onnis­tu­mi­sen iloa uusien huip­pu­jen valloittamiseen!

Mikä­li kai­paat mat­kan­joh­ta­jaa val­loit­ta­maan kans­san­ne edes­sän­ne ole­via huip­pu­ja, osal­lis­tun mie­lel­lä­ni kans­san­ne mat­kan tekoon tai voin vähin­tään ker­toa koke­muk­sis­tam­me jo teh­dyis­tä seik­kai­luis­ta. Mat­ka­kump­pa­ni­na tar­joam­me käyt­töön­ne tek­ni­sen osaa­mi­sem­me yhdis­tet­ty­nä lii­ke­toi­min­taym­mär­ryk­seen. Mat­kal­la muok­kaam­me lii­ke­toi­min­tan­ne datan käyt­tö­val­miik­si joh­ta­mi­sen sovel­luk­sik­si. Teke­mi­sem­me perus­tuu jat­ku­vaan pal­ve­luun, joten tar­joam­me enna­koi­ta­vuut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta ja help­pout­ta koko muu­tos­mat­kan ajal­le – ilman teknologiajargonia.

Lau­ri Vor­na­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n osa­kas ja myyntijohtaja.

Lisää artikkeleita

We are hiring: Software Developer

Are you inte­res­ted in impro­ving your skills as a Full Stack Deve­lo­per? Vision­bay’s Deve­lop­ment Team is now loo­king for an expe­rienced deve­lo­per to build their new self-ser­vice plat­form as a part of their BI & Plan­ning inter­face cal­led Huubia.

Lue lisää

Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä?

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­mas­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea. 

Lue lisää