Tiedolla toimimisen filosofia puree BI-konsultti Milla Rintamäkeen

Jaa tämä artikkeli

Vision­bay Solu­tions Oy:stä tie­to­va­ras­toin­nin ja talous­da­tan osaa­ja Mil­la Rin­ta­mä­ki löy­si hen­gen­hei­mo­lai­sia, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta samois­ta asiois­ta ja uskal­ta­vat miet­tiä tie­dol­la joh­ta­mis­ta koko­nai­suu­te­na, ei vain tek­ni­se­nä toteu­tuk­se­na. Hän arvos­taa työs­sään sitä, miten asia­kas näh­dään koko­nai­suu­te­na lii­ke­toi­min­tan­sa ja pro­ses­sien­sa kautta.

Kai­kis­sa yri­tyk­sis­sä syn­tyy nyky­päi­vä­nä val­ta­va mää­rä eri­lais­ta dataa, mut­ta har­vois­sa sen poten­ti­aa­lia vie­lä hyö­dyn­ne­tään par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Datal­la on mer­kit­tä­vä lii­ke­toi­min­nal­li­nen arvo, jos sen tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia osa­taan ja uskal­le­taan hyödyntää.

– Vision­bayl­lä teem­me asioi­ta pit­kä­jän­tei­ses­ti yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Pyrim­me aidos­ti ymmär­tä­mään asiak­kai­den lii­ke­toi­min­taa ja pro­ses­se­ja, mikä luo poh­jan toi­mi­vil­le ja asiak­kaan arkea tuke­vil­le tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­suil­le. Uuden tie­to­tar­peen äärel­lä taus­toi­tam­me syväl­li­ses­ti, mik­si kysei­nen tie­to on asiak­kaal­le tär­ke­ää sekä kuka tie­toa tar­vit­see ja hyö­dyn­tää. Mie­tim­me myös, miten tie­don muut­tu­mis­ta seu­ra­taan ja miten tie­toon liit­ty­vis­tä asiois­ta voi­daan vies­tiä orga­ni­saa­tion sisäl­lä. Tähän liit­tyen on tär­ke­ää esit­tää tie­toa visu­aa­li­ses­ti sel­keäs­sä ja ymmär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa, BI-kon­sult­ti Mil­la Rin­ta­mä­ki haastaa.

Rin­ta­mä­ki ker­too tun­te­van­sa työs­sään ylpeyt­tä sii­tä, että hänen apun­sa luo asiak­kaal­le arvoa. Jyväs­ky­län yli­opis­tos­sa tie­to­jär­jes­tel­miin ja kir­jan­pi­don kie­mu­roi­hin pereh­ty­nyt kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri pai­not­taa myös sitä, miten datan avoi­muus ja jaka­mi­nen esi­mer­kik­si visua­li­ses­sa muo­dos­sa, ovat tär­kei­tä aske­lei­ta tie­dol­la toimimiseen.

– Tie­dol­la joh­ta­mi­nen miel­le­tään hel­pos­ti pel­käk­si datan kerää­mi­sek­si ja eri­näis­ten raport­tien koos­ta­mi­sek­si. Tulok­sel­li­nen tie­dol­la joh­ta­mi­nen kui­ten­kin edel­lyt­tää, että kerät­tyä tie­toa uskal­le­taan orga­ni­saa­tios­sa myös jakaa ja hyö­dyn­tää avoimesti.

Ripeyttä, raportointia, työmatkapyöräilyä ja pulahdus avantoon

Rin­ta­mä­ki aloit­ti BI-kon­sult­ti­na Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa elo­kuus­sa 2020. Sitä ennen hän työs­ken­te­li kon­sult­ti­teh­tä­vis­sä isom­mas­sa IT-talos­sa jul­kis­hal­lin­non ja ter­vey­den­huol­lon pro­jek­tien parissa.

– Vaik­ka teen nyt nimel­li­ses­ti saman­tyyp­pis­tä työ­tä, on nykyi­nen teh­tä­vän­ku­va­ni moni­puo­li­sem­pi. Vas­tuul­la­ni on pal­jon eri­lai­sia asia­kas­pro­jek­te­ja useam­mal­ta toi­mia­lal­ta. Teke­mi­sen tah­ti on myös ripeäm­pi, mikä juon­tuu sii­tä, että toteu­tam­me asiak­kai­dem­me tar­pei­ta pie­nem­mis­sä sprin­teis­sä ja ket­te­ris­sä sykleissä.

Tämän kevään Rin­ta­mä­ki on teh­nyt töi­tään suu­rim­mak­si osak­si kotoa käsin etä­töis­sä. Toi­mis­to­päi­vi­nä mat­ka Hel­sin­gin Mei­lah­des­ta Kamp­piin on hujah­ta­nut suju­vas­ti pyörällä.

– Olen elä­män­ta­pa­pyö­räi­li­jä. Olen myös juu­ri muut­ta­mas­sa ja aivan innois­sa­ni uudes­ta työ­mat­kas­ta meren­ran­nan lähei­syy­des­sä. Työ­mat­ka toi­mis­tol­le sujuu jat­kos­sa­kin pol­ku­pyö­räl­lä, hän iloitsee.

Työyh­tei­söä Rin­ta­mä­ki kehuu vil­pit­tö­mäs­ti. Myös sii­tä Rin­ta­mä­ki pitää, miten Vision­bay yhtiö­nä kas­vaa ja kehittyy.

– On upe­aa, että jokai­sen mie­li­pi­det­tä kuun­nel­laan ja käym­me jat­ku­vaa kes­kus­te­lua sii­tä, miten asioi­ta voi­tai­siin teh­dä entis­tä parem­min. Töi­tä meil­lä teh­dään tosis­saan, mut­tei lii­an vaka­vas­ti. Koko poruk­ka on aivan mah­ta­vaa, ja BI-kol­le­ga­ni ovat huip­pu­tyyp­pe­jä, joi­den kans­sa teem­me tii­vis­tä yhteis­työ­tä ja tar­vit­taes­sa kon­sul­toim­me toi­nen toisiammekin.

Työ­tä vas­ta­pai­not­ta­vat myös yhtei­set akti­vi­tee­tit ja vir­kis­tys­het­ket, vaik­ka Covid-19:n jyl­lä­tes­sä se on jää­nyt vähäl­le. Rin­ta­mä­ki miet­tii­kin, että voi­si ensi tal­vi­kau­del­la yllät­tää työ­ka­ve­rit ehdot­ta­mal­la pulah­dus­ta avan­toon. Hän itse on har­ras­ta­nut sitä jo usei­ta vuo­sia. Kyl­mään veteen mene­mi­nen vaa­tii luon­net­ta, mut­ta tun­ne on jäl­keen­päin mah­ta­va. Sen hän haluai­si myös työ­ka­ve­rien­sa kokevan.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää