TÖIHIN MEILLE

Meillä on suunta aina eteenpäin.

Vision­bay Solu­tions Oy:llä työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä 15 hen­ki­löä, ja toi­mis­tom­me sijait­see hyväl­lä sijain­nil­la Hel­sin­gin Kam­pis­sa. Työn­te­ki­jöil­lem­me tar­joam­me ren­non työyh­tei­sön, jos­sa kehi­ty­tään, kas­ve­taan ja viih­dy­tään. Töi­tä teh­dään tosis­saan, mut­tei vaka­vis­saan, ja teke­mis­tä vas­ta­pai­not­ta­vat yhtei­set akti­vi­tee­tit ja vir­kis­tys­het­ket. Työ­käy­tän­nöt yri­tyk­ses­säm­me ovat nyky­ai­kai­set ja meil­lä on jous­ta­va etätyömahdollisuus.

Kehi­tym­me ja kehi­täm­me yhdessä

Meil­lä työs­ken­nel­lään huo­lel­la, har­ki­ten ja ilman tur­haa sähel­lys­tä. Koko tii­mim­me pyr­kii jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään pro­ses­se­ja ja meto­de­ja sekä työ­ka­lu­ja, jot­ta työs­ken­te­lym­me oli­si jat­ku­vas­ti hel­pom­paa. Rutii­nin­omais­ta puur­ta­mis­ta meil­tä ei löy­dy, sil­lä työs­ken­te­lem­me nopeas­ti vaih­tu­vien ja moni­puo­lis­ten lii­ke­toi­min­to­jen & pro­jek­tien parissa.

  • Olem­me tyyp­pe­jä, jot­ka saa­vat kik­se­jä joka­päi­väis­tä oppi­mi­ses­ta ja oival­ta­mi­ses­ta. Haluam­me työs­ken­nel­lä kes­kus­te­le­vas­sa ilma­pii­ris­sä ja tavoit­tee­nam­me on jat­ku­va oman ja tii­min työn kehittäminen.
  • Mei­dän jokai­sen luon­tee­seen kuu­luu innos­tu­va asen­ne, ja meil­lä kaik­kia kan­nus­te­taan­kin inno­voi­maan ja kehit­tä­mään omaa työn­ku­vaa itsel­leen sopi­vaan suun­taan. Uusia mah­dol­li­suuk­sia ja työn­ku­via muo­dos­tuu jat­ku­vas­ti kas­vum­me mukana.
  • Meil­lä ei vas­tuu­ta anne­ta sil­ti enem­pää kuin omat har­tiat sitä kes­tä­vät. Kan­nus­tam­me ihmi­siä kes­kus­te­le­maan avoi­mes­ti töis­tä ja fii­lik­ses­tä, sil­lä jokai­sel­la on vas­tuu ker­toa, mil­loin tar­vit­see apua ja tukea.

Yri­tyk­ses­säm­me on aina paik­ka auki sopi­val­le datas­ta ja tie­dol­la joh­ta­mi­ses­ta innos­tu­neel­le osaa­jal­le, joten kuu­lem­me mie­lel­läm­me sinus­ta, ja sii­tä voi­sim­me­ko me olla uusi kollegajoukkosi.

Vaikka olemme IT-alalla, meille teknologia on työkalu ja renki, jonka avulla ratkomme asioita.

Ota yhteyt­tä:
Simo Ves­te­ri­nen
toi­mi­tus­joh­ta­ja
p. 040 637 3314

simo.vesterinen@visionbay.fi

Myyntijohtaja hiihtolenkillä: sivakoidessa voi ratketa mutkikaskin ongelma

Omistajapohja laajeni: Visionbayllä juhlittiin uusia osakkaita

Antti Aittamaa: BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta

Tiedolla toimimisen filosofia puree BI-konsultti Milla Rintamäkeen