Tulevaisuuden talousjohtaja on datavertti

Jaa tämä artikkeli

Mil­tä näyt­tää yri­tyk­sen talou­des­ta ja rahoi­tuk­ses­ta vas­taa­van joh­ta­jan työ tule­vai­suu­des­sa? Se on aina­kin var­maa, että se on yhä enem­män data­poh­jais­ta ja yhä tar­kem­paan ana­ly­tiik­kaan nojaa­vaa päätöksentekoa.

Menes­ty­vät orga­ni­saa­tiot ovat kuin elä­vä orga­nis­mi, jot­ka kehit­ty­vät lak­kaa­mat­ta. Yri­tys­ten ja kon­ser­nien raken­teet muut­tu­vat kas­vun ja uusien lii­ke­toi­min­tayk­si­köi­den vai­ku­tuk­ses­ta. Digi­taa­li­suu­den myö­tä yri­tys­ten talous­joh­ta­mi­nen on mur­rok­ses­sa, kun lisään­ty­vis­tä tie­to­va­ran­nois­ta murs­ka­taan uuden­lais­ta ymmär­rys­tä tule­vai­suu­den kas­sa­vir­toi­hin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä data-ana­ly­tii­kan avulla.

Lähi­vuo­sien aika­na talous­joh­ta­jien tulee omak­sua uut­ta tek­no­lo­gi­aa, kehit­tää ana­lyyt­tis­ta datan luku­tai­toa sekä ottaa aktii­vi­nen roo­li lii­ke­toi­min­to­jen tukemisessa:

  • Se on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta talous­funk­tio voi olla todel­li­nen kas­vun kump­pa­ni lii­ke­toi­min­nal­le ja orga­ni­saa­tio saa luvuis­ta enem­män irti.
  • Lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön muut­tues­sa myös talous­toi­min­non on pysyt­tä­vä kehi­tyk­ses­sä mukana.

On tut­kit­tu, että jopa 80 % talous­osaa­jien ajas­ta menee yhä edel­leen pit­käl­ti perus­te­ke­mi­seen eli nume­roi­den kerää­mi­seen ja raportointiin. 

Perin­tei­nen osaa­mi­nen on las­ken­taa ja kir­jan­pi­toa, mil­lä toki on tär­keä roo­li myös tule­vai­suu­des­sa. Yri­tyk­siin syn­tyy kui­ten­kin uuden­lai­sia työn­ku­via data­mah­dol­li­suuk­sien kas­vaes­sa, kun tie­toa ale­taan sys­te­maat­ti­ses­ti käyt­tää pää­tök­sen­teon tuke­na ja jakaa läpi­nä­ky­väs­ti orga­ni­saa­tion sisäl­lä eri sidosryhmille.

Tämän myö­tä joh­ta­mi­ses­sa käy­tet­tä­vät yhdes­sä sovi­tut käsit­teet ja yhtei­nen tie­to­va­ras­to ovat orga­ni­saa­tiol­le elin­tär­kei­tä. Tämä edel­lyt­tää puo­les­taan, että kas­va­via data­pää­omia hal­li­taan oikeil­la työ­ka­luil­la ja jär­jes­tel­mil­lä sekä tark­kaan valit­tu­jen kump­pa­nien kanssa.

Datapohjaiset päätökset yhä tärkeämpiä – tuo muutoksen tulevaisuuden työympäristöille

On ilmeis­tä, että vuo­teen 2030 men­nes­sä monet nyky­päi­vän manu­aa­li­set rapor­toin­ti­teh­tä­vät voi­daan auto­ma­ti­soi­da joko robo­tii­kan tai yksin­ker­tai­ses­ti parem­pien sovel­lus­rat­kai­su­jen avul­la, jot­ta tie­dot voi­vat vir­ra­ta entis­tä sau­mat­to­mam­min jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Tavoit­tee­na on siir­tyä pel­käs­tä nume­roi­den ilmoit­ta­mi­ses­ta sen ymmär­tä­mi­seen, mitä nume­rot meil­le kertovat.

Myös eri sidos­ryh­mät odot­ta­vat tule­vai­suu­des­sa kehit­ty­neem­piä ana­lyy­se­jä, jot­ka ovat hel­pos­ti saa­ta­val­la ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la. Kom­mu­ni­koin­ti tulee taval­la tai toi­sel­la siir­ty­mään vir­tu­aa­li­siin työ­ti­loi­hin, joi­hin on integroi­tu ana­lyy­sit, havain­not sekä teh­ty­jen pää­tök­sien vai­kut­ta­vuu­den arvioin­ti. Tämä on kes­kei­nen aju­ri tie­dol­la toi­mi­mi­sen kulttuurille.

Nopea raportointi, tarkat ennusteet ja hyvä kassavirta ovat avainasemassa

Kas­va­vien tie­to­vaa­ti­mus­ten vuok­si on tär­ke­ää, että niin jär­jes­tel­mät kuin ihmi­set­kin voi­vat kom­mu­ni­koi­da entis­tä suju­vam­min ja tie­to­tur­val­li­ses­ti kes­ke­nään. Nopea rapor­toin­ti ja tar­kat ennus­teet anta­vat mah­dol­li­suu­den toi­mia aidos­ti nume­roi­den perus­teel­la - ymmär­täen, mis­tä niis­sä on kyse.

Rapor­toin­nin ja ennus­te­pro­ses­sien liit­tä­mi­nen yhdek­si elä­väk­si orga­nis­mik­si luo talous­joh­ta­jal­le olo­suh­teet, jois­sa tule­vai­suu­den kas­sa­vir­to­jen joh­ta­mi­nen on ennus­tet­ta­vaa, ymmär­ret­tä­vää ja auto­ma­ti­soi­tu niin pit­käl­le, että aikaa jää tie­don työs­tä­mi­ses­tä tie­dol­la johtamiseen. 

Lau­ri Vor­na­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n osa­kas ja myyntijohtaja.

Lisää artikkeleita