Visionbay jatkaa kasvu-uralla

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vision­bay jat­kaa kas­vu-ural­la. “Alku­vuo­si oli voi­mak­kaan kas­vun aikaa ja koko vii­me vuo­den lii­ke­vaih­to saa­vu­tet­tiin jo elo­kuun aika­na” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. “Olen erit­täin innois­sa­ni! Olem­me tun­nis­ta­neet asiak­kait­tem­me posi­tii­vi­sen palaut­teen poh­jal­ta uusia tar­pei­ta ja tulem­me syk­syn aika­na vie­mään pal­ve­luam­me entis­tä­kin koko­nais­val­tai­sem­paan suun­taan. Pal­ve­lum­me laa­tu ja nopeus ovat olleet asiak­kail­lem­me tär­kei­tä, joten tulem­me jat­kos­sa­kin panos­ta­maan myös näi­hin yli­voi­ma­te­ki­jöi­hin. Tulem­me myös kas­vat­ta­maan tii­miä enti­ses­tään, jot­ta pysym­me jat­kos­sa­kin aske­leen edel­lä.”

Vision­bay huo­leh­tii pal­ve­lu­kon­sep­tis­saan asiak­kaan koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun imple­men­taa­tios­ta, yllä­pi­dos­ta ja elin­kaa­res­ta. Vision­bayn kehit­tä­män käyt­tö­liit­ty­män ansios­ta rat­kai­su on täy­sin rää­tä­löi­tä­vis­sä asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Pal­ve­lun avul­la asiak­kaat voi­vat lisä­tä läpi­nä­ky­vyyt­tä ja luo­da tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sit orga­ni­saa­tioon­sa.

Lisää artikkeleita

Kolme erilaista tavoitetta tiedolla johtamisen palvelun hankkimiseksi

Tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa on kak­si toi­siin­sa sidok­sis­sa ole­vaa ulot­tu­vuut­ta – tie­to & joh­ta­mi­nen. Molem­mat sanat osal­taan paa­lut­ta­vat koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen käsit­teen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta hedel­mäl­li­seen maa­pe­rään.

Lue lisää

Positiivisissa merkeissä kohti syksyä

Hyvä yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Vuo­den 2019 ensim­mäi­nen puo­lis­ko ja kesä ovat taka­na päin, joten on hyvä het­ki päi­vit­tää ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia. Vision­bay on ole­mas­sa, jot­ta voim­me huo­leh­tia asiak­kaam­me koko

Lue lisää