Visionbay Solutions Oy:n BI-ratkaisu saanut markkinoilla erinomaisen vastaanoton – tiimi kasvaa

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vision­bayn Busi­ness Intel­li­gence on täy­sin pal­ve­lu­na tuo­tet­tu tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su ja se on saa­nut Suo­men mark­ki­noil­la erin­omai­sen vas­taan­o­ton. ”Meil­lä on jo huo­mat­ta­va asia­kas­kun­ta, joka hyö­dyn­tää Vision­bay Busi­ness Intel­li­gence –rat­kai­sua tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa. Eri­tyi­sen iloi­sia olem­me asiak­kail­tam­me saa­mas­tam­me hyväs­tä palaut­tees­ta ja sii­tä että voim­me aut­taa hei­tä tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Vesterinen.

Kas­va­va tii­mi on muut­ta­nut kevään aika­na suu­rem­piin toi­mi­ti­loi­hin Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa. ”Syk­syn ohjel­mas­sa meil­lä on orga­ni­saa­tion kas­vat­ta­mi­nen edel­leen, jot­ta voim­me vas­ta­ta kas­va­vaan asia­kas­tar­pee­seen. Tuo­te­ke­hi­tyk­sem­me uuras­taa jat­ku­vas­ti jot­ta voim­me teh­dä pal­ve­lus­tam­me entis­tä­kin parem­man ja tuo­da asiak­kail­le uusia toi­min­tei­ta”, jat­kaa Ves­te­ri­nen.
Vision­bay huo­leh­tii pal­ve­lu­kon­sep­tis­saan asiak­kaan koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun imple­men­taa­tios­ta, yllä­pi­dos­ta ja elin­kaa­res­ta. Vision­bayn kehit­tä­män käyt­tö­liit­ty­män ansios­ta rat­kai­su on täy­sin rää­tä­löi­tä­vis­sä asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Pal­ve­lun avul­la asiak­kaat voi­vat lisä­tä läpi­nä­ky­vyyt­tä ja luo­da tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sit organisaatioonsa.

Vision­bay Solu­tions Oy on suo­ma­lai­nen tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­ta­lo, joka on perus­tet­tu vuon­na 2014.

Lisää artikkeleita

Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.  Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mahdollistaa

Lue lisää