Visionbay Solutionsilla hyvä vuosi 2020 – talousluvut julkistettu

Jaa tämä artikkeli

Vision­bay Solu­tions Oy:n lii­ke­vaih­to kas­voi jäl­leen vii­me vuon­na aiem­mas­ta ja oli 1,1 mil­joo­naa euroa vuon­na 2020. 

Yri­tys työl­lis­ti Suo­mes­sa 10 hen­ki­löä. Lii­ke­vaih­to nousi 38,3 %. Lii­ke­toi­min­nan voit­to oli 120 000 euroa ja lii­ke­voit­to­pro­sent­ti 9,9 %. Yhtiön oma­va­rai­suusas­te oli 58 %.

”Tavoit­teem­me aut­taa kas­vu- ja kehi­tys­ha­kui­sia yri­tyk­siä saa­vut­ta­maan omat tavoit­teen­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sen avul­la tuot­ti hyvän tulok­sen haas­teel­li­ses­ta koro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta. Olim­me halut­tu yhteis­työ­kump­pa­ni BI-rat­kai­suis­sa kym­me­nil­le kas­vu­yri­tyk­sil­le, ja se näkyy suo­raan omis­sa kas­vu­lu­vuis­sam­me. Tule­vai­suu­den näky­mäm­me ovat erit­täin suo­tui­sat”, ker­too Vision­bay Solu­tions Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen.

Myös Vision­bayn hen­ki­lö­mää­rä on kas­va­nut tasai­ses­ti vii­me vuo­si­na. Tänä kevää­nä yri­tys muut­ti uusiin ava­ram­piin tiloi­hin Hel­sin­gin Kampissa.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää

BI on enemmän ja tärkeämpää kuin moni vieläkään tajuaa

Busi­ness Intel­li­gence (BI) kuvaa tek­no­lo­gioi­ta, sovel­luk­sia, stra­te­gioi­ta ja käy­tän­tö­jä, joi­ta käy­te­tään kerää­mään, ana­ly­soi­maan ja integroi­maan orga­ni­saa­tioil­le olen­nais­ta dataa. BI:n myö­tä yri­tyk­set voi­vat teh­dä entis­tä parem­pia pää­tök­siä, toi­men­pi­tei­tä ja stra­te­gioi­ta ajan­ta­sai­siin tie­toi­hin perustuen.

Lue lisää