Visionbay Solutionsilla hyvä vuosi 2020 – talousluvut julkistettu

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vision­bay Solu­tions Oy:n lii­ke­vaih­to kas­voi jäl­leen vii­me vuon­na aiem­mas­ta ja oli 1,1 mil­joo­naa euroa vuon­na 2020. 

Yri­tys työl­lis­ti Suo­mes­sa 10 hen­ki­löä. Lii­ke­vaih­to nousi 38,3 %. Lii­ke­toi­min­nan voit­to oli 120 000 euroa ja lii­ke­voit­to­pro­sent­ti 9,9 %. Yhtiön oma­va­rai­suusas­te oli 58 %.

”Tavoit­teem­me aut­taa kas­vu- ja kehi­tys­ha­kui­sia yri­tyk­siä saa­vut­ta­maan omat tavoit­teen­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sen avul­la tuot­ti hyvän tulok­sen haas­teel­li­ses­ta koro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta. Olim­me halut­tu yhteis­työ­kump­pa­ni BI-rat­kai­suis­sa kym­me­nil­le kas­vu­yri­tyk­sil­le, ja se näkyy suo­raan omis­sa kas­vu­lu­vuis­sam­me. Tule­vai­suu­den näky­mäm­me ovat erit­täin suo­tui­sat”, ker­too Vision­bay Solu­tions Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen.

Myös Vision­bayn hen­ki­lö­mää­rä on kas­va­nut tasai­ses­ti vii­me vuo­si­na. Tänä kevää­nä yri­tys muut­ti uusiin ava­ram­piin tiloi­hin Hel­sin­gin Kampissa.

Lisää artikkeleita

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­ja-alai­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää