Visionbay Solutionsilla hyvä vuosi 2020 – talousluvut julkistettu

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vision­bay Solu­tions Oy:n lii­ke­vaih­to kas­voi jäl­leen vii­me vuon­na aiem­mas­ta ja oli 1,1 mil­joo­naa euroa vuon­na 2020. 

Yri­tys työl­lis­ti Suo­mes­sa 10 hen­ki­löä. Lii­ke­vaih­to nousi 38,3 %. Lii­ke­toi­min­nan voit­to oli 120 000 euroa ja lii­ke­voit­to­pro­sent­ti 9,9 %. Yhtiön oma­va­rai­suusas­te oli 58 %.

”Tavoit­teem­me aut­taa kas­vu- ja kehi­tys­ha­kui­sia yri­tyk­siä saa­vut­ta­maan omat tavoit­teen­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sen avul­la tuot­ti hyvän tulok­sen haas­teel­li­ses­ta koro­na­vuo­des­ta huo­li­mat­ta. Olim­me halut­tu yhteis­työ­kump­pa­ni BI-rat­kai­suis­sa kym­me­nil­le kas­vu­yri­tyk­sil­le, ja se näkyy suo­raan omis­sa kas­vu­lu­vuis­sam­me. Tule­vai­suu­den näky­mäm­me ovat erit­täin suo­tui­sat”, ker­too Vision­bay Solu­tions Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen.

Myös Vision­bayn hen­ki­lö­mää­rä on kas­va­nut tasai­ses­ti vii­me vuo­si­na. Tänä kevää­nä yri­tys muut­ti uusiin ava­ram­piin tiloi­hin Hel­sin­gin Kampissa.

Lisää artikkeleita

BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­sult­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­bia-pää­käyt­tä­jä­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.

Lue lisää

Hohde Group valitsi Visionbayn BI-kumppanikseen

Ham­mas­lää­kä­ri- ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Hoh­de Group on valin­nut Vision­bay Solu­tions Oy:n BI-pal­ve­lut tie­dol­la joh­ta­mi­sen tuek­seen. Vision­bayn Huu­bia-työ­ka­lun avul­la voi­daan jakaa orga­ni­saa­tion avain­hen­ki­löil­le yhteis­tä ja luo­tet­ta­vaa tilan­ne­ku­vaa lii­ke­toi­min­to­jen johtamiseen.

Lue lisää