Visionbay Solutionsilla jälleen erinomainen vuosi – talousluvut 2021 julkistettu

Jaa tämä artikkeli

Vision­bay Solu­tions Oy:n lii­ke­vaih­don kas­vu on ollut joka tili­kau­del­la ohjel­mis­toa­lan kes­ki­mää­räis­tä kas­vua nopeam­paa, eikä myös­kään vuo­si 2021 tuot­ta­nut pet­ty­mys­tä. Lii­ke­vaih­to tili­kau­del­la 2021 oli 1,3 mil­joo­naa euroa ja kas­vua vuo­teen 2020 oli 19,1 %. Vii­me vuon­na Vision­bay inves­toi mer­kit­tä­väs­ti tuo­te­ke­hi­tyk­seen, jat­ku­vien pal­ve­lui­den lii­ke­toi­min­toi­hin ja uusiin toi­mi­ti­loi­hin. Tili­kausi oli voi­tol­li­nen ja oma­va­rai­suusas­te erin­omai­nen, yli 50 %.

 

”Taas on yksi vuo­si men­ty kovaa eteen­päin useal­la rin­ta­mal­la. Toi­nen perät­täi­nen koro­na­vuo­si osoit­ti meil­le myös arvom­me luo­tet­ta­va­na toi­mi­ja­na. Olim­me halut­tu yhteis­työ­kump­pa­ni BI-rat­kai­suis­sa jäl­leen useil­le uusil­le kas­vu­yri­tyk­sil­le”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perus­ta­jao­sa­kas Simo Vesterinen.

Kevääl­lä 2021 Vision­bayl­lä hiot­tiin pal­ve­lu­kon­sep­tia ja terä­vöi­tet­tiin orga­ni­saa­tio­ra­ken­net­ta tuot­ta­maan entis­tä parem­paa laa­tua ja pal­ve­lu­ta­soa asiakkaille.

“Teim­me Huu­bi­aan lukui­sia käy­tet­tä­vyyt­tä, suo­ri­tus­ky­kyä ja toi­min­nal­li­suuk­sia paran­ta­via päi­vi­tyk­siä”, Ves­te­ri­nen kertoo.

Vision­bayn hen­ki­lö­mää­rä on kas­va­nut tasai­ses­ti vii­me vuo­si­na, ja yri­tys työl­lis­ti Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin 12 hen­ki­löä. Myös Vision­bay Solu­tions Oy:n omis­ta­ja­jouk­ko laa­je­ni mar­ras­kuus­sa 2021, kun kol­me yri­tyk­sen avain­työn­te­ki­jää liit­tyi mukaan osakkaiksi.

Lisää artikkeleita