Visionbayllä juhlittiin uusia osakkaita

Jaa tämä artikkeli

Vision­bay Solu­tions Oy:n omis­ta­ja­jouk­ko laa­je­ni mar­ras­kuus­sa, kun kol­me yri­tyk­sen työn­te­ki­jää liit­tyi mukaan osakkaiksi.

Vision­bay Solu­tions Oy tun­ne­taan työyh­tei­sö­nä, jos­sa kehi­ty­tään, kas­ve­taan ja viih­dy­tään yhdes­sä. Yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to on kas­va­nut vuo­sit­tain vähin­tään 20 % vuo­si­vauh­dil­la ja teke­mi­sen mei­nin­ki on vah­va ja eteen­päin kat­so­va myös tulevaisuudessa.

Tänä kevää­nä orga­ni­saa­tion pal­ve­lu­kon­sep­tia hiot­tiin tuot­ta­maan entis­tä parem­paa laa­tua ja pal­ve­lu­ta­soa asiak­kail­le. Lisäk­si orga­ni­saa­tion raken­net­ta on tar­ken­net­tu, ja se kat­taa vas­tuu­aluei­naan rat­kai­sut, kehi­tyk­sen sekä Data Platformin.

”Uusien osak­kai­den mukaan­tu­lo tuo lisää har­tioi­ta teke­mi­seem­me, sil­lä kai­kil­la näil­lä osa-aluil­la on muka­na uusi osa­kas tuo­mas­sa entis­tä vah­vem­min oman panok­sen­sa mukaan”, iloit­see Vision­bayn perus­ta­jao­sa­kas ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen.

Mahdollisuus osakkuuteen on avoin koko työyhteisölle

Ves­te­ri­nen tote­aa Vision­bayn ole­van per­heen­omai­nen yhtiö, jos­sa asiois­ta puhu­taan suo­raan ja avoi­mes­ti. Koko tii­mi pyr­kii jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään pro­ses­se­ja, meto­de­ja sekä työ­ka­lu­ja, jot­ta kaik­kien työs­ken­te­ly oli­si helpompaa.

”Haluam­me tar­jo­ta kai­kil­le työn­te­ki­jöil­lem­me mah­dol­li­suu­den olla muka­na kas­vu­ta­ri­nas­sam­me ja kehit­tä­mäs­sä toi­min­taam­me. Yri­tyk­se­nä tavoit­teem­me on olla Suo­men paras. Meil­lä on kivaa yhdes­sä, ja luot­to toi­siim­me on vahva.”

Simo Ves­te­ri­nen huo­maut­taa, että jat­kos­sa­kin yri­tyk­sen avain­hen­ki­löil­lä on mah­dol­li­suus sijoit­taa ja sitou­tua yri­tyk­seen. ”Olem­me teh­neet lupauk­sen, että annam­me avoi­mes­ti mah­dol­li­suu­den omis­ta­juu­teen aivan uusil­le­kin työn­te­ki­jöil­lem­me”, hän kertoo.

Hän tun­nus­taa her­kis­ty­neen­sä, kun uusia osak­kai­ta juh­lis­tet­tiin kohot­ta­mal­la shampanjamaljat.

“Yri­tys­kult­tuu­riim­me kuu­luu vah­vas­ti hen­ki­lö­koh­tai­nen kehit­ty­mi­nen ja uudet osak­kaam­me ovat hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten ihmi­set meil­lä ovat val­mii­ta otta­maan iso­ja­kin aske­lei­ta ural­laan ja elä­mäs­sään sekä halus­ta olla muka­na kehit­tä­mäs­sä Vision­bay­tä eteenpäin.”

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää