Visionbay Solutions

Ratkaisukeskeistä palvelua kiinteään kuukausihintaan

Tiedolla johtamisen palvelutalo

Sta­ria Oyj osti Vision­bay Solu­tions Oy:n syk­syl­lä 2022 tar­jo­tak­seen jat­kos­sa yhä vah­vem­paa tie­dol­la joh­ta­mis­ta glo­baa­lis­ti. Lue lisää tiedotteesta.

Vision­bay Solu­tions Oy on Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lui­hin kes­kit­ty­nyt ohjel­mis­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Tar­joam­me ensim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa huo­leh­dim­me avai­met käteen asiak­kai­dem­me koko BI-pro­ses­sis­ta, käy­tös­tä ja elinkaaresta.

Tuom­me jat­ku­vas­ti pal­ve­luum­me uusia mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää ja luo­da uusia tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­se­ja käy­tän­töön. Asiak­kaa­nam­me nau­tit tie­dol­la joh­ta­mi­sen tulok­sis­ta ja me hoi­dam­me tek­ni­sen toteu­tuk­sen puolestasi.

Liiketoiminnan kumppani

Asiak­kaam­me ovat suo­ma­lai­sia pk-sek­to­rin kas­vu­yri­tyk­siä, jot­ka hake­vat kil­pai­lue­tua tie­dol­la joh­ta­mi­ses­ta ja halua­vat toi­mia kans­sam­me kumppanuusperiaatteella.

Puo­leem­me kään­ny­tään muun muas­sa seu­raa­vis­sa tilanteissa:

  • omis­tus­ra­ken­teen muu­tos (suku­pol­ven­vaih­dos, pää­oma­si­joit­ta­jan mukaantulo)
  • maan­tie­teel­li­nen laa­jen­tu­mi­nen (Suo­mi, Poh­jois­maat, Euroop­pa, globaali)
  • asia­kas-, pro­jek­ti- ja/tai toi­mek­sian­to­mää­rien kasvu
  • ole­mas­sa ole­va BI-rat­kai­su halu­taan päivittää.

Asiak­kail­lam­me on aina tar­ve jakaa tie­toa orga­ni­saa­tion sisäl­lä hel­pos­ti ja läpi­nä­ky­väs­ti, sääs­tää aikaa datan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä sekä paran­taa toi­min­nan yleis­tä tehokkuutta.

Tavoit­tee­nam­me on 100 % tyy­ty­väi­set asiakkaat.

Kokonaisvaltainen Business
Intelligence -ratkaisu

Yksit­täi­sen jär­jes­tel­män sijaan haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me koko­nais­val­tai­sen pal­ve­lun tie­dol­la joh­ta­mi­sen ja toi­mi­mi­sen tuek­si.Huo­leh­dim­me koko­nai­suu­des­saan koko Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­sun imple­men­taa­tios­ta, yllä­pi­dos­ta sekä elin­kaa­res­ta. Näin asiak­kaam­me voi­vat kes­kit­tyä tie­dol­la joh­ta­mi­sen hyö­tyi­hin sen sijaan, että sisäi­set resurs­sit käy­tet­täi­siin tie­don tuot­ta­mi­seen, rapor­toin­tiin ja IT ympä­ris­tön yllä­pi­toon. Jat­ku­vuu­teen perus­tu­van lii­ke­toi­min­ta­mal­lim­me sekä itse kehit­tä­mäm­me tek­no­lo­gian ansios­ta, pys­tym­me takaa­maan, että pal­ve­lum­me kehit­tyy jat­ku­vas­ti yhdes­sä asiak­kai­dem­me kanssa.

Kaikki syntyi siitä, mitä olisimme itse aikoinaan tarvinneet niin ostajan kuin konsultin roolissa

Vision­bay Solu­tions Oy on perus­tet­tu vuon­na 2014, ja asian­tun­ti­joil­lam­me on vah­va koke­mus kas­vu­yri­tys­ten lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mit­taa­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä sekä eri ohjel­mis­to­ta­lo­jen tie­to­va­ras­to- ja BI-rat­kai­suis­ta. Emme ole vain bit­ti­nik­ka­rei­ta, vaan kans­sa­si on aina lii­ke­toi­min­nan ihmi­nen, joka ymmär­tää myös kir­jan­pi­don ja joh­ta­mi­sen koukerot.

Kiinnostuitko BI-ratkaisustamme?