Visionbay Solutions

Näemme tiedolla johtamisen prosessina, emme IT-projektina

Tiedolla johtamisen palvelutalo

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen on joh­ta­mi­sen mal­li, jos­sa pää­tök­set teh­dään vais­to­jen ja tun­tei­den lisäk­si datas­ta jalos­tet­tuun tie­toon poh­jau­tuen. Par­haas­sa tapauk­ses­sa tie­dol­la joh­ta­mi­nen jal­kau­te­taan kai­kil­le orga­ni­saa­tion tasoil­le, mikä puo­les­taan tuot­taa tie­toon nojau­tu­vaa toimintaa.

Tie­dol­la joh­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa dataa on saa­ta­vil­la run­saas­ti, ja tyy­pil­li­ses­ti dataa kerä­tään­kin yri­tyk­sis­sä val­ta­via mää­riä, ymmär­tä­mät­tä kui­ten­kaan sen täyt­tä poten­ti­aa­lia. Datas­ta saa­te­taan jopa tuot­taa raport­te­ja, mut­ta nii­den tar­joa­maa tie­toa ei ana­ly­soi­da, seu­ra­ta tai hyö­dyn­ne­tä lii­ke­toi­min­nan suunnittelussa.

Liiketoiminnan kumppani

Meil­lä on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus yri­tys­ten lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mit­taa­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä sekä eri ohjel­mis­to­ta­lo­jen Busi­ness Intel­li­gence rat­kai­suis­ta. Emme ole vain bit­ti­nik­ka­rei­ta, vaan kans­sa­si asioi aina lii­ke­toi­min­nan ihmi­nen, joka ymmär­tää myös kir­jan­pi­don ja joh­ta­mi­sen kou­ke­rot. Koke­muk­sem­me poh­jal­ta on syn­ty­nyt Huu­bia-käyt­tö­liit­ty­mä ja sen ympä­ril­le raken­tu­nut Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lu­kon­sep­ti. Kaik­ki syn­tyi sii­tä aja­tuk­ses­ta, mitä oli­sim­me itse aikoi­naan tar­vin­neet. Nyt voim­me tar­jo­ta sitä ylpeä­nä teille.

Kokonaisvaltainen Business
Intelligence -ratkaisu

Yksit­täi­sen jär­jes­tel­män sijaan haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me koko­nais­val­tai­sen pal­ve­lun tie­dol­la joh­ta­mi­sen ja toi­mi­mi­sen tuek­si.Huo­leh­dim­me koko­nai­suu­des­saan koko Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­sun imple­men­taa­tios­ta, yllä­pi­dos­ta sekä elin­kaa­res­ta. Näin asiak­kaam­me voi­vat kes­kit­tyä tie­dol­la joh­ta­mi­sen hyö­tyi­hin sen sijaan, että sisäi­set resurs­sit käy­tet­täi­siin tie­don tuot­ta­mi­seen, rapor­toin­tiin ja IT ympä­ris­tön yllä­pi­toon. Jat­ku­vuu­teen perus­tu­van lii­ke­toi­min­ta­mal­lim­me sekä itse kehit­tä­mäm­me tek­no­lo­gian ansios­ta, pys­tym­me takaa­maan, että pal­ve­lum­me kehit­tyy jat­ku­vas­ti yhdes­sä asiak­kai­dem­me kanssa.

Kokonaisvaltainen Business
Intelligence -ratkaisu

Yksit­täi­sen jär­jes­tel­män sijaan haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me koko­nais­val­tai­sen pal­ve­lun tie­dol­la joh­ta­mi­sen ja toi­mi­mi­sen tuek­si.Huo­leh­dim­me koko­nai­suu­des­saan koko Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­sun imple­men­taa­tios­ta, yllä­pi­dos­ta sekä elin­kaa­res­ta. Näin asiak­kaam­me voi­vat kes­kit­tyä tie­dol­la joh­ta­mi­sen hyö­tyi­hin sen sijaan, että sisäi­set resurs­sit käy­tet­täi­siin tie­don tuot­ta­mi­seen, rapor­toin­tiin ja IT ympä­ris­tön yllä­pi­toon. Jat­ku­vuu­teen perus­tu­van lii­ke­toi­min­ta­mal­lim­me sekä itse kehit­tä­mäm­me tek­no­lo­gian ansios­ta, pys­tym­me takaa­maan, että pal­ve­lum­me kehit­tyy jat­ku­vas­ti yhdes­sä asiak­kai­dem­me kanssa.

Kiinnostuitko BI-ratkaisustamme?